Mitjançant tots els serveis que li detallem a continuació aconseguirem aportar-li la seguretat que necessita per delegar amb tranquil·litat la gestió dels seus béns immobles.

Administració de la Propietat Horitzontal: Comunitats de propietaris

Actuació com a secretaris de la Junta de la Comunitat:

 • Tramitació de convocatòries de reunions
 • Moderació en les juntes
 • Confecció d'actes i posterior repartiment de còpia a cada propietari
 • Execució d'acords, trameses i informacions
 • Custòdia de documentació i manteniment de fitxers
 • Redacció de certificats
 • Assistència a la reunió ordinària anual i una extraordinària

Actuació com a administradors dels diners de les Comunitats:

 • Cobraments de provisions
 • Planificació de pagaments d'obres
 • Finançaments
 • Pagaments als industrials
 • Obtenció de pressupostos per a la realització d’obres, reparacions o millores, serveis de consergeria, neteja, manteniment, etc.
 • Confecció de pressupostos de despeses tant ordinàries com a extraordinàries
 • Control de les obligacions econòmiques de la Comunitat
 • Expedició de certificacions de deute
 • Reclamació de rebuts pendents i conciliacions
 • Redacció i presentació de la liquidació anual de Comptes, reflectint detalladament tots els moviments realitzats

Actuació com a coordinadors dels serveis de la Comunitat:

 • Atenció a la conservació de l’immoble, disposant de les reparacions i les mesures urgents quan siguin necessàries
 • Coordinació, contacte i control amb tots els professionals amb els que la Comunitat, de forma continuada, habitual o esporàdica pugui contractar
 • Seguiment i control dels manteniments
 • Seguiment i supervisió de les obres que s’hagin de realitzar al immoble
 • Mediació entre els propietaris i la constructora per a l’esmena de deficiències
 • Tramitació d’assegurances
 • Tramitació de sinistres fins a cobrament d’indemnització en el cas que siguin coberts per l’assegurança comunitària

Actuació com a assessors de la Comunitat:

 • Assessoria jurídica referent a assumptes Immobiliaris, i de la Llei de la Propietat Horitzontal que afectin a la Comunitat
 • Assessorament al president de la Comunitat en el desenvolupament del seu càrrec
 • Servei d’assessorament als propietaris de tots aquells assumptes relacionats amb la Comunitat

El nostre e-mail de contacte es: urban@jmcano.com